0heart.gif (2838 bytes)Main Menu

 0heart.gif (2838 bytes)Introduction of the school  

0heart.gif (2838 bytes)ข้อมูลทั่วไป

0heart.gif (2838 bytes)ปรัชญาและเป้าหมาย

0heart.gif (2838 bytes)โครงการมาตรฐานสากล

0heart.gif (2838 bytes)ข้อมูลเกี่ยวกับครู

0heart.gif (2838 bytes)กิจกรรม รางวัล ของนักเรียน

0heart.gif (2838 bytes)สื่อการสอน                                       

aball2.gif (8291 bytes)โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
aball1.gif (8540 bytes)หลักการและเหตุผล
science2.gif (51881 bytes)

ด้วยกรมสามัญศึกษามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) จึงจำเป็นที่กรมสามัญศึกษาจะต้องพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน โดยให้เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ มิใช่การสอนที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากครูฝ่ายเดียว แต่เป็นการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนต้องมีส่วนส่วมในการเรียนการสอน และการเรียนรู้เกิดจากการปฎิบัติจริง กรมสามรัญศึกษาเชื่อว่าประบวนการเรียนการสอนดังกล่าว จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบมีเหตุมีผล รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพในฐานะสมาชิกของสังคม นอกจากนั้น สภาพสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ดังนั้นผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับ พูด ฟัง และเขียนได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พอเพียงที่รับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกได้ มีเจตคติในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพพลานามัยและบุคลิกภาพที่ดี เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การที่จะบรรลุผลตามความมุ่งหวังดังกล่าว กรมสามัญศึกษาได้ระดมสรรพกำลังความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด มาร่วมกันพัฒนาเทคนิควิธีการ สื่อต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามความมุ่งหมายใน 18 สาขาวิชา จำนวน 18 ศูนย์เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์ที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม จึงคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ให้ดำเนินการพัฒนาครูและสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทัดเทียมนานาประเทศ

Wdh01slb.gif (1318 bytes)
aball1.gif (8540 bytes)วัตถุประสงค์
sport2.gif (49880 bytes)
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามจุดหมายของหลักสูตรโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถพัฒนาตน พัฒนาชุมชน และประเทศชาติ
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่ม และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถนำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนกระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
aball1.gif (8540 bytes)เป้าหมาย
libraly.gif (75717 bytes)
 • ด้านปริมาณ พัฒนาโรงเรียนให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากล 9 โรงเรียน
 • ด้านคุณภาพ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเป็นรูปแบบแก่โรงเรียนทั่วไป
 • aball1.gif (8540 bytes) ระยะเวลาดำเนินการ

  ระยะที่ 1 ธันวาคม – เมษายน
  ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2541
  ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2542
  ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2543

  Tugofwar.gif (6755 bytes)
  aball1.gif (8540 bytes)วิธีดำเนินการ

  1. คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  2. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ
  3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา
  4. จัดสรรงบประมาณ
  5. ประชาสัมพันธ์
  6. ดำเนินการตามโครงการ
  7. ติดตาม และประเมินผล
  8. สรุปผลการดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข และขยายผล

  sport.gif (448850 bytes)
  aball1.gif (8540 bytes)สถานที่
  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 9 โรงเรียน ได้แก

  1. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
  2. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
  3. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
  4. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
  5. โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  6. โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
  7. โรงเรียนวัดบวรมงคล
  8. โรงเรียนวัดสังเวช
  9. โรงเรียนวัดสระเกศ

  aball1.gif (8540 bytes)หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  1. กรมสามัญศึกษา
  2. กรมวิชาการ
  3. หน่วยศึกษานิเทศน์
  4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 18 ศูนย์

  aball1.gif (8540 bytes)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเป็นรูปแบบมาตรฐานเป็นเยื่ยงอย่างได้
  2. ครูจะเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
  4. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพในฐานะสมาชิกของสังคม

  Frogdivw.gif (5507 bytes)